Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is NOWNOW Coaching

Weerdsingel OZ 48
3514 AD Utrecht
KvK 85242322

Persoonsgegevens

Doel van verwerking
NOWNOW gebruikt persoonsgegevens alleen om contact te leggen (contactgegevens) en om te kunnen communiceren over de overeengekomen dienstverlening. Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Verwerken persoonsgegevens
Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.
Indien wel een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden persoonsgegevens verzameld die uitsluitend in het kader van de overeengekomen dienstverlening nodig zijn.

NOWNOW deelt geen persoonsgegevens met onbevoegde derden.