Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden NOWNOW Coaching

 

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
§ NOWNOW: De professionals welke onder de naam van NOWNOW Coaching opereren

 • De opdrachtgever: De rechtspersoon die de opdracht verstrekt. Dit kan een particuliere deelnemer aan een training betreffen danwel een vertegenwoordiger van een bedrijf.
  § De overeenkomst: de afspraken tussen de opdrachtgever en NOWNOW.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden iedere overeenkomst tussen NOWNOW en de opdrachtgever waarop partijen deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met NOWNOW, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. Offertes

Voor bedrijven
1. De door NOWNOW gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. NOWNOW is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
2. De opdrachtgever heeft 14 dagen bedenktijd. Dit wil zeggen dat de opdrachtgever een getekende opdrachtbevestiging (offerte) binnen 14 dagen, zonder extra kosten, kan intrekken.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4. Offertes zijn gebaseerd op de bij NOWNOW en/of haar associate(s) beschikbare informatie.

 

Artikel 4. Opdrachten en annulering

Voor bedrijven
1. Een offerte wordt een opdracht zodra de offerte is bevestigd.
2A. Indien een opdracht, of een deel daarvan, korter dan 10 dagen voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de opdrachtgever 100% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.
2B. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen een week voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken worden de voorbereidingswerkzaamheden welke voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn geweest aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Voor particulieren

 1. Een training kan doorgang hebben bij een minimaal aantal deelnemers. Indien zich minder dan 6 deelnemers aanmelden behoudt NOWNOW het recht de training te annuleren. Het volledige bedrag wordt gerestitueerd. 
 2. Een training kan kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur na betaling.
 3. Indien een training minder dan 48 uur voor aanvang wordt geannuleerd wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
 4. Indien een training meer dan 48 uur voor aanvang wordt geannuleerd wordt 50% van de kosten in rekening gebracht

 

Artikel 5. Uitvoering van een overeenkomst voor begeleiding
1. NOWNOW zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft NOWNOW het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. NOWNOW zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal NOWNOW de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal NOWNOW daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Aan de opdracht zal door NOWNOW niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendom
Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt NOWNOW zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door NOWNOW verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, rapporten, assessments, schetsen, tekeningen, software, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van NOWNOW worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. NOWNOW behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 10. Opzegging
1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.

 

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van NOWNOW op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
§ indien na het sluiten van de overeenkomst aan NOWNOW ter kennis gekomen omstandigheden opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
§ indien NOWNOW de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is NOWNOW bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12. Gebreken, klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct of binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden mondeling of schriftelijk te worden gemeld aan NOWNOW.
2. NOWNOW zal binnen 8 dagen na de ontvangst van de klacht deze bevestigen, met vermelding van de contactpersoon. Verder zal de klacht zo snel als mogelijk worden afgehandeld en in vertrouwen worden behandeld.
3. Indien een klacht gegrond is zal NOWNOW de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal NONWOW slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 13. Honorarium
1A.. Voor trainingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel.
1B. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
3. De verschuldigde kosten zullen per factuur in rekening worden gebracht.

Artikel 14. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van NOWNOW en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Bij terugbetaling van gecrediteerde bedragen door NOWNOW, zal een betalingstermijn van maximaal 30 dagen worden gehanteerd.

 

Artikel 15. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. 

 1. Indien CN aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid
Indien NOWNOW aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van NOWNOW is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van NOWNOW – of haar ondergeschikten.
4. NOWNOW is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop NOWNOW geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor NOWNOW niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 

 1. CN heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat NOWNOW haar verbintenis had moeten nakomen.
  3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van NOWNOW opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door NOWNOW niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  4. Indien NOWNOW bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 18. Verwerken van gegevens.
1. NOWNOW is verantwoordelijk voor en gerechtigd tot het (digitaal) verwerken van de persoonsgegevens, welke worden verzameld in het kader van de in deze algemene voorwaarden bedoelde dienstverlening, althans het onder haar rechtstreeks gezag onderworpen te laten verwerken en ziet erop toe dat eventuele bewerkers de geldende wet- en regelgeving naleven.
2. NOWNOW verstrekt uitsluitend gegevens aan uitvoerende professionals, als hiermede een overeenkomst tot geheimhouding is getekend en uitsluitend in het kader van het uitvoeren van een opdracht. Het voorgaande laat onverlet dat gegevens soms wel herleidbaar zijn tot een individuele persoon door raadpleging van openbare registers en Social Media.

NOWNOW Coaching – Weerdsingel OZ 48 3514 AD Utrecht – KvK 85242322